شرح پروژه پرسونال برندینگ

چینش استراتژی فردی و تولید محتوای وایرال برای دیده شدنِ شخص
ترتیب دادن مصاحبه، تعریف و فروش محصول و کمپین های تبلیغاتی برای کسب درآمد و شهرت