شرح پروژه فیلمگردی

چینش استراتژی و اجرای کمپین با هدف جذب مخاطب کودک که منجر به جذب هر کاربر جدید با قیمت ۱۳۰۰ تومان و مصرف چند برابری ترافیک و ثبت نام در سایت فیلمگردی شد.